Strandritten

Stal van Haaster en de Jong

Veiligheids protocol, voor lessen strandritten.

Veiligheids protocol voor lessen en strandritten

Stal van Haaster en de Jong, biedt mensen de gelegenheid tot het lessen op een paard, dan wel het maken van een strandrit.

Wij werken met een vast groepje betrouwbare recreatiepaarden die worden gebruikt voor de lessen en strandritten. Deze zijn uitvoerig getest op braafheid, en betrouwbaarheid.

Het volgen van een les, door een gediplomeerde ORUN instructeur is verplicht alvorens men bij ons een strandrit mag maken, dit geld voor zowel de beginnende als de gevorderde ruiters. Tijdens deze les wordt gekeken naar het niveau van de ruiter, en wordt gekeken of het verantwoord is om een strandrit te maken. Na de les zal deze beslissing worden gemaakt.

 Voor beginners en minder ervaren ruiters geld ook dat een les verplicht is, deze mogen ook een buitenrit maken , onder 1 op 1 begeleiding, het paard zal dan worden geleid door een persoon die te voet mee loopt naast het paard.

 Mensen die bij ons een paard leasen, dragen hun eigen verantwoording, en het rijden geschied dan ook op eigen risico, ( mits buiten de les wordt gereden) lease klanten accepteren het paard zoals deze is , en hebben de lease overeenkomst ingevuld en ondertekend alvorens zij overgaan tot lease.

 Voor alle ruiters geld dat het rijden met een veiligheids helm verplicht is, heeft u er zelf geen, dan zijn deze bij ons te huur, dit geld ook voor ruiterlaarzen, ruiterschoenen en chaps.

Ons bedrijf is Uitgebreid WA aansprakelijkheids verzekerd.

De onderstaande overeenkomst wordt alvorens het rijden ondertekend ingeleverd.

 

Heeft u vragen leg ons deze dan voor.

OVEREENKOMST RIJDEN, LEASE, STRANDRIT.

OVEREENKOMST STAL VAN HAASTER EN DE JONG             Datum: …………..

 

De partijen:

Stal van haaster en de Jong, nieuweweg 22, 1784PJ Den helder, verder te noemen instructeur, en de klant bij ondertekening omschreven op dit formulier, zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden.

 

Artikel 1 : inhoud van de overeenkomst:

Door of vanwege de instructeur, wordt aan de klant instructie gegeven, deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de instructeur/ of eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid of het maken van een buiten rit. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.

De instructie vindt plaats in een buitenrijbaan dan wel tijdens de buitenritten.

 

Artikel 2 : Verplichtingen Instructeur:

1.        De instructeur die de lessen verzorgt beschikt minimaal over een diploma dat de bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te krijgen.

2.        De Instructeur beschikt tenminste over aantoonbare ervaring een kennis.

3.        De Instructeur  draag er zorg voor dat op het bedrijf en tijdens de instructie de veiligheidsvoorschriften zoals voorgeschreven door de KNHS worden toegepast.

 

Artikel 3 : Verplichtingen Klant, gedragsregels:

De klant is verplicht bij het aangaan van deze overeenkomst de door de instructeur gestelde gedragsregels na te leven de klant is er tevens verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en bezoekers deze gedragsregels ook na leven.

Deze zijn te vinden en na te lezen in de paardencaravan ( zadelkamer ).

 

Artikel 3 : Aansprakelijkheid:

1.        De Instructeur is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de gedragsregels dan wel het niet is acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de Instructeur. 

2.        De Instructeur is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens de instructeur, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als Instructeur dient te worden betracht.

3.        De aansprakelijkheid van de Instructeur voor alle kosten en schade op enigere wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de instructeur zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

 

Artikel 4 : Risico Acceptatie:

1.        De klant is op de hoogte voor en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

2.        De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten,ruiterkampen en of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de Instructeur bereidt, begeleidt, africht , op- en afzadelt  of verzorgd of op het terrein en of in de stallen van de Instructeur verblijft, een en ander zins in de ruimste zin van het woord, verklaard dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het gedrag van een paard schade voortvloeit dan kan de Instructeur niet aansprakelijk worden gesteld voorde schade van de klant .Artikel 6:179 BW in in dat geval niet van toepassing. In geval  van schade bij minderjarigen klanten dan blijft deze schade voor rekening en risico van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat zij de Instructeur niet aansprakelijk zullen stellen.

 

Artikel 5 : Minderjarigheid, toestemming ouders /verzorgers

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contact, nu voor het aangaan van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd .Vanwege de minderjarigheid van de klant dient de toestemming van de ouders/verzorgers vereist.

 

Voor akkoord en gelezen:

 

Handtekening  en naam klant                                                   Handtekening en naam instructeur:

 

 

 

 

Handtekening en naam ouders/ verzorgers.

Welcome